تاريخ : شنبه 23 خرداد 1394  | 06:39 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام صبح بخیردوستان💖


ویلیام شکسپیر گفت :


I always feel happy, you know why?

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟


Because I don't expect anything from anyone

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم


Expectations always hurt ...

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...


Life is short ...

زندگی کوتاه است ...


So love your life ...

پس به زندگی ات عشق بورز ...


Be happy

خوشحال باش


And keep smiling

و لبخند بزن


Just Live for yourself and ..

فقط برای خودت زندگی کن و ...


Before you speak ؛ Listen

قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن


Before you write ؛ Think

قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن


Before you spend ؛ Earn

قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش


Before you pray ؛ Forgive

قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش


Before you hurt ؛ Feel

قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن


Before you hate ؛ Love

قبل از تنفر ؛ عشق بورز


That's Life …

زندگی این است ...


Feel it, Live it & Enjoy it

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر.


💖Lovermohamad💘

💜💚❤💗💜💚❤💗💜نظرات 0
تاريخ : جمعه 22 خرداد 1394  | 07:58 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖منفی بافی ممنوع !!!


وقتی کلامی را جاری میکنی ارتعاشی می سازی,


وارتعاش تو موجی می سازد در دل مخاطب !


گاهی این موج میتواند ..


کسی را به زیر برد ..


و ....گاهی به اوج ..


مگذار موج کلامت تو را به نزول سوق دهد ..


اگر نمی دانی نگو ..


اگر میدانی به بهترین شیوه بگو ..


هرگز دروغ نگوووو......


باید همواره زیباترین هایت را به زبان آوری ..


حتی به هنگامه ی خشم ..


آنچه را کلام تو جاری می سازد ..


همه آن چیزی است ,که تو در آن لحظه هستی ..


جهنم مکانی جغرافیایی در جایی نیست ,


بلکه حالی از روح ناراضی است ..


رضایت درون یعنی بهشت ..


"آرامش " هنر نپرداختن به مسائلی است که حل کردنش سهم خداست ..


💕لحظه هایتان لبریز از آرامش ....💕


💞امیدوارم روزجمعه ای پراز شادی وعشق وامید به خدا در


کنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید


💖Lovermohamad 💘

🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 20 خرداد 1394  | 07:38 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖

ﻣﺎﺩﺭﻱ ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺍ، ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ ! ﺍﺯ ﺑﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ !

ﮔﻔﺖ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻣﺸﻮ             ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺒﺖ ﺧﯿﺰﻧﺪ،

ﮔﺮ ﺷﻮﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﻊ،                   ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﺭﯾﺰﻧﺪ !

ﮔﻔﺖ : ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺸﻮ،                      ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ،

ﻻﯼ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﺘﺎﺏ، ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ !

ﻧﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺵ        ﻧﻪ ﺧﺎﮎ،          ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ،

ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ ﺫﻫﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ،                 ﭘﺮ ﺯ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪ !

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ،               ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ !

ﻭﺯ ﭘﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ،                       ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰ

ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ !                  ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ !

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﮔﻮﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻲ ﺷِﻜﻮﻩ ﻛﻨﻲ !

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺧﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗو رﺍ !!

ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﮔﻠﻪ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻮﺩ !

ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ !!

اردیبهشت وخرداد ﺩﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺷﺖ ....

ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ !! ﺑﺎﺯﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺪ !! ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ...

ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ !!

ﺻﺒﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﺁﻏﺎﺯ

ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ

ﺻﺒﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ،ﺳﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﻋﺸﻖ ﺍﺯﺁﻥِ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺳﺖ !

ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍﻗﺪﺭ ﺑﺪﺍﻥ

ﺣﻴﻒ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﮔﻠﻪ ﻭﺷﻜﻮﻩ ﺷﻮﺩ

ﺗﺎﺑﺨﻮﺍﻫﻲ ...                     زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺯﻳﺒﺎست..

🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺

💞امیدوارم صبحی زیبا سرشار از عشق وامید به خدا

وشادی در کنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید💞

💖Lovermohamad 💘

💞💐💞💐💞💐💞💐نظرات 0
تاريخ : سه شنبه 19 خرداد 1394  | 07:36 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖 سلام صبح بخیر دوستان 💖دو چیز شما را تعریف میکند:

بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید

و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید . . .

----

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛

یکی دیروز و یکی فردا .

----

دو شخـص به تـو می آمـوزد:

یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار

اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت

----

آدما دو جور زندگی میکنن :

یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن،

یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن

----

 رابطه ها در دو حالت قشنگ ميشن:

اول پـيـدا كـردن شـبـاهت ها

دوم احترام گذاشتن به تفاوتها

----

همه يادشون ميمونه باهاشون چيكار كردى، 

ولـى يادشون نميمونه براشون چـكار كردى.

----

هميشه دلتنگ اونى هستيم كه نيست،

حوصله كسى را هم نداريم كه ﻫﺴﺖ 

بعد شكايت ميكنيم از تنهائى هامون


💖Lovermohamad 💘

🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 18 خرداد 1394  | 08:10 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام صبح بخیر دوستان💖


حیفم آمد صبح را با نفس خوب خدا "ها" نکنم


بیت بی معنی "من بودن" را با غزلهای صدا "ما" نکنم


حیفم آمد که در این روز دل انگیز خدا…


گره ی کوچکی از قلب کسی وا نکنم


حیفم آمد که در این روزگه زودگذار …


اینهمه مهر که به من بخشیدند …


عاقبت در نگه منتظری جا نکنم


💕باآرزوی بهترینهاروزتون لبریزازعشق وشادي وامید💕💞Loversavadkoh💘

💞💗💞💗💞💗💞💗نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 17 خرداد 1394  | 07:43 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام صبح بخیردوستان گل💖به کودک خود کمک به دیگران را نیاموز...


بلکه بیاموزکه سخاوت جزئی ازوجودانسان است...


اوراازجهنم نترسان...ذات اوراپاک پرورش بده


وعده ی بهشت به اونده...


به اوبیاموزخوب بودن لازمه ی انسانیته


اورانترسان...به اوشجاعته روبه روشدن بده


اورامنع نکن...به سوی زیباییها وخوبیهاسوق بده


مغزش رامحدودنکن بااندیشه هایت...


به اواندیشیدن یادبده


نگوانسان موجودبرتراست...


بیاموز که هر موجودی با هر شکل و شرایطی به


اندازه انسان حق زندگی دارد


ازثروتمندوفقیربرایش نگو...


به اوبیاموزارزش انسانهابه وجوددرونیه


هرکسی است


راحتی رابرایش فراهم نکن...


به اوبیاموزسختیهاهم جزئی اززندگی اند


خدارابرایش ترسیم نکن...


بگذاراوازبهترینهایش برای خودش خدابسازد


اورامحدودبه قاعده وقانون نکن...


به اوبیاموزبهترین راکشف کند..


اوراازبدیهانترسان...به اوبیاموزخوبی ومهربانی را...


کودکت راباشکوه پرورش بده..


.تادرآینده باشکوه زندگی کند


👶💝👶💝👶💝👶💝👶


💕امیدوارم روزی سرشار از عشق وشادی وامید به خدا


در کنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید💕..


💖Lovermohamad 💘


🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺نظرات 0
تاريخ : جمعه 15 خرداد 1394  | 07:25 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام صبح بخیر دوستان💖
دو چیز شما را تعریف میکند:


بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید


و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید . . .


----


تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛


یکی دیروز و یکی فردا .


----


دو شخـص به تـو می آمـوزد:


یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار


اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت


----


آدم ها دو جور زندگی میکنن :


یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و


با انسانها زندگی میکنن،


یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و


با غرورشون زندگی میکنن


----


رابطه ها در دو حالت قشنگ ميشن:


اول پـيـدا كـردن شـبـاهت ها


دوم احترام گذاشتن به تفاوتها


----


همه يادشون ميمونه باهاشون چيكار كردى،


ولـى يادشون نميمونه براشون چـكار كردى.


----


هميشه دلتنگ اونى هستيم كه نيست،


حوصله كسى را هم نداريم كه ﻫﺴﺖ


بعد شكايت ميكنيم از تنهائى هامون


_ _ _ _


💞امیدوارم روزی سرشار از عشق امید وشادی در پناه


خداوند متعال درکنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید💞


💖Lovermohamad💘

💜💓💚💓💜💓💚💓💜💓💚نظرات 0
تاريخ : دوشنبه 11 خرداد 1394  | 07:55 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖پارسال خرداد ماه وسیله ای خریدم، دو تا کارگر گرفتم برا حملش


گفتن ۴۰ تومن من هم چونه زدم کردمش ۳۰ تومن


بعد پایان کار، توی اون هوای گرم سه تا 10 تومنی دادم بهشون


یکی از کارگرا 10تومن برداشت و 20 تومن داد به اون یکی


گفتم مگر شریک نیستید


گفت چرا ولی اون عیالواره، احتیاجش از من بیشتره


منهم برای این طبع بلندش دوباره 10 تومن بهش دادم


تشکر کرد و دوباره 5 تومن داد به اون یکی و رفتن


داشتم فکر میکردم هیچ وقت نتونستم اینقدر بزرگوار و بخشنده باشم


اونجا بود یاد جمله زیبایی که روی پل عابر خونده بودم افتادم


بخشیدن دل بزرگ میخواد نه توان مالی......


«همه میتونن پولدار بشن اما همه نمیتونن بخشنده باشن


پولدار شدن مهارته اما بخشندگی فضیلت»


«همه میتونن درس بخونن اما همه فهمیده نیستن


باسوادشدن مهارته اما فهمیدگی فضلیت»


«همه بلدن زندگی کنن اما همه نمیتونن زیبا زندگی کنن


زندگی عادته اما زیبا زیستن فضیلت»


برای سلامتی وتعجیل درظهورآقا امام زمان (عج)صلوات


💞با آرزوی زندگی زیبا وبا فضیلت برای همه دوستان گل و با امید داشتن روزی 

پراز شادی وامیدوعشق در کنارآنها که دوستشان دارید💞


💖Lovermohamad 💘

🌸🌹🌺🌸🌹🌺🌸🌹🌺نظرات 0
تاريخ : شنبه 9 خرداد 1394  | 07:39 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖

🌞خلاصه ای ازکتاب"یخی که عاشق خورشیدشد‏"‏اثر رضا موزونی🌞

زمستان تمام شده و بهار آمده بود؛تکه یخ کنار سنگ بزرگ جای خوبی برای خواب داشت؛از میان شاخه های درخت نوری را دید؛با خوشحالی به خورشید نگاه کرد و با صدای بلند گفت:سلام خورشید..‏.

من تا الأن دوستی نداشته ام با من دوست می شوی‏? خورشید گفت:‏"سلام‏'اما...‏" یخ با نگرانی گفت:‏"اما چی‏?‏‏"‏ خورشید گفت: "تو نباید به من نگاه کنی‏‏‏;باور کن من دوست خوبی برای تو نیستم-اگر من باشم,تو نیستی‏!‏ می میری,می فهمی‏‏"‏ یخ گفت:

***چه فایده که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته باشی‏!‏ چه فایده که کسی را دوست داشته باشی ولی نگاهش نکنی‏!‏‏!‏‏!‏‏"‏

روزها یخ به آفتاب نگاه کرد و کوچک و کوچک تر شد؛یک روز خورشید بیدار شد و تکه یخ را ندید؛از جای یخ جوی کوچکی جاری شده بود- چند روز بعد از همان جا گلی زیبا به شکل خورشید رویید-

هر جا که می رفت گل هم با او می چرخید و به او نگاه می کرد.

🌻*گل آفتابگردان هنوز عاشق خورشید است‏*‏.🌻

برای تعجیل درفرج آقا امام زمان(عج)صلوات

💞امیدوارم روزی سرشاراز امید به خداوعشق وشادی درکنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید💞


💖Lovermohamad💘

💗💕💓💞💗💕💞💓💗💕💞💓نظرات 0
تاريخ : جمعه 8 خرداد 1394  | 08:05 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖

تاوان حرف هایی که نمی توانيم بزنيم...

موهای سفیدی ست که لابلای موهايمان داريم ...

ولی به همه می گويیم ارثیست...!!

اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم

ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم !!!

رنجهایم را داخل کیسه ریختم و دم در گذاشتم

اما فرشتگان برایم باز فرستادند

معطر به عطر بهشتی

تا هرگز یادم نرود روزی همین رنجها بود که راه نجات را به من آموخت

همین رنجها بود که راه درست زیستن را به من هدیه داد

رنجهایم را بوسه میزنم و در صندوق گنجهایم میگذارم

  گذر زمان جواهرشان میکند...


از آنچه بر سرتان گذشته نهراسید

حتی فرار نکنید

بلکه دوستش بدارید

همان گذشته بود که امروز شما را ساخته

امروز را دریابید تا فردایی خوش بسازید


امیدوارم روزی سرشار از شادی وعشق وامید به خدا در کنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید.

💖Lovermohamad 💘

🌺🌹🌸🌺🌹🌸🌺🌹🌸🌺🌹🌸نظرات 0
تاريخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394  | 08:17 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

💖سلام دوستان گلم صبحتون بخیر💖


⚡كائنات شما را ...


مجازات نميكند


بركت هم نميبخشد


كنترل هم نميكند.... كائنات تنها به آن ارتعاشى كه از جانب شما ارسال


ميشود پاسخ میدهد. شاد بيانديشى، شادمانى نصيبت میشود، منفى


بيانديشى، آنچه نصيبت ميشود منفی است،


هر سیگنالی که از تو به بيرون ارسال شود مثل بازگشت صدا به


سويت باز میگردد،⚡

 

اين جهان كوه است و فعل ما ندا...

 

سوى ما آيد نداها را صدا...

 

شاد شاد شاد باشيد


امیدوارم روزی سرشار از شادی ومحبت وعشق وامید به خدا در


کنار آنها که دوستشان دارید داشته باشید❤


💖Loversavadkoh💘

💖💞💗💕💖💞💗💕نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 3 خرداد 1394  | 07:51 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

چه زیبا گفت فروغ فرخزاد.....
دلت را بتکان.......
اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن.....
بگذار همانجا بماند.....
؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش.......
قاب کن ....و بزن به دیوار دلت......
اشتباه کردּن اشتباه نیست.........
در اشتباه ماندنּ اشتباه است.....

 

بار الهی....
امکان نداردکسی که چراغی رابرای کسی روشن کند خودش درتاریکی بماند,,,
خدایا..
پنجره ای برای دیدن وحنجره ای برای صدازدن ندارم,,,
امیدم به توست پس بی آنکه نامم رابپرسی ودفترهای دیروزم را ورق بزنی,,,
رحمتت را در روزهای آخرماه رجب برتمام کسانی که برایم عزیزند وتمام کسانی که این پیام را میخوانند جاری کن,,,
آمین,!

 

💐میلاد سید الساجدین امام چهارم شیعیان بر همه دوستداران اهل بیت ودوستان گل راسخونی مبارک 💐

 

💖برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان (عج)صلوات💖

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗


نظرات 0
تاريخ : شنبه 2 خرداد 1394  | 08:14 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

امشب زمین و آسمان گردیده پر شور و شعف
امشب تمام عرشیان بهر زیارت بسته صف
امشب که عیدی میدهد بر عاشقان شاه نجف
امشب تو هم مستی کن و دل را بری کن از اسف
زیرا به دنیا آمده مظهر عزت و شرف
*میلاد نور مبارک*

 

دید مجنون را یکی صحرا نورد
در میان بادیه ، بنشسته فرد
کرده صفحه ریگ و انگشتان قلم
می زند با اشک خونین این رقم
گفت اي مجنون شيدا ، چيست اين ؟
می نویسی نامه ، بهر کيست اين ؟
گفت : مشق نام ليلي مي کنم
خاطر خود را تسلي مي کنم
چون ميسر نيست من را کام او
عشق بازي مي كنم با نام او ...

 

مِثْلِ عبّٰاسْ كَسْي هَسْت دِلٰاوَرْ بٰاشَدْ
بٰاْ هَمِهْ تِشْنِگي اَشْ يٰادِ بَرٰادَرْ بٰاشَد

 

مِثْلِ عَبّٰاسْ كَسيْ هَسْت كِهْ سَقّٰا بٰاشَدْ
جِگَرِ سُوخْتِه اشْ حَسْرَتِ دَرْيٰا بٰاشَدْ
مِثْلِ عَبّٰاسْ كَسْيْ هَسْتْ اَبٰابيلْ شَوَدْ
بٰالُ و پَرْ سُوخْتِه،هَمْسٰايِه جِبْريلْ شَوَدْ
هيچْ كَسْ مِثْلِ اَباالْفَضْلِ وَفٰادٰارْ نَبُودْ
لٰايِقِ تَشْنِگيُ و اِسْمِ عَلَمْدٰارْ نَبُودْ
هَرْ كَسْي خْوٰاسْت كِهْ فَرْدٰا بِه شَفٰاعَتْ بِرِسَدْ
يٰا اَباالْفَضْلِ بِگُوييدْ بِه سَلٰامَتْ بِرِسَد

 

(ْتولد سلطان عشق مبارك)

 


💕عیدتون مبارک امیدوارم هفته ای سرشار از شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗


نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:44 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ !

ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﮐﻨﯽ ; ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﭘﺎﺩﺯﻫﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ

 

ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ :

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

 

ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ

ﺯﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ

ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ

ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ

ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ

ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ

ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ !

 

ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺍ " ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ
ﺍﻣﯿﺪ
ﺍﺻﺎﻟﺖ
ﺍﺩﺏ

 

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺱ "
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗


نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:44 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

یادت باشه...
انسان هايي هستند که ديوار بلندت را مي بينند
ولي به دنبال همان يک آجر لق ميان ديوارت هستند که ،
تو را فرو بريزند ...!
تا تو را انکار کنند ...!
تا از رويت رد شوند ...!

 

مراقب باش...
دست روزگار هلت ميدهد ؛
ولي قرار نيست تو بيفتي ،
اگر بي تاب نباشي و خودت را به آسمان گره زده باشي ،
اوج مي گيري ...
به همين سادگي ...

 

پس...
تو خوب باش ،
حتي اگر آدم هاي اطرافت خوب نيستند ،

 

تو خوب باش ،
حتي اگر همه از خوبي هايت سو استفاده کردند
تو خوب باش ،
حتي اگر جواب خوبي هايت را با بدي دادند ،
💖تو خوب باش....💖

 

⭐⭐⭐ آرامش، آن است كه بداني: در هر گام، دست تو در دست خداست.⭐⭐⭐

⭐⭐⭐آرامش در قلبي است كه در تصرف خداست.⭐⭐⭐

⭐⭐⭐ آنكه به خداوند تكيه دارد، هميشه در آرامش است، با خويشتن و با جهان.⭐⭐⭐

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗


نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:43 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖


 

زن فقیری که خانواده کوچکی داشت، با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد.
مرد بی ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد، تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد. آدرس او را به دست آورد و به منشی اش دستور داد مقدار زیادی مواد خوراکی بخرد و برای زن ببرد. ضمنا به او گفت:
وقتی آن زن از تو پرسید چه کسی این غذا را فرستاده، بگو کار شیطان است.
وقتی منشی به خانه زن رسید، زن خیلی خوشحال و شکرگزار شد و غذاها را به داخل خانه کوچکش برد. منشی از او پرسید: نمی خواهی بدانی چه کسی غذا را فرستاده؟ زن جواب داد:
نه، مهم نیست.

⚡وقتی خدا امر کند، حتی شیطان هم فرمان می برد.⚡

 

🐜🐜🐜
شخصی به قصد تحقیر کردن،

 

""مورچه ای ""را با انگشت فشار داد.

 

مورچه خندید و گفت: ای انسان مغرور نباش!

 

که تو در قبرت برای من وعده غذایی بیش نیستی. 🐜🐜🐜

 

⭐""** در اوج قدرت مرد باش **"" ⭐

 


💕امیدوارم جمعه ای پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
برای تعجیل درفرج آقا 💖امام زمان(عج)💖صلوات


💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗


نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:41 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

شهادت امام موسی کاظم(ع)🌺ابولحسن اول 🌺امین 🌺صابر🌺 کاظم 🌺صالح 🌺عالم🌺باب الحوائج🌺را به همه شما دوستان گلم تسلیت عرض میکنم
یاد پهلو شکسته افتادی
در نمازِ نشسته ی آخر

حرف تو بین هق هق ات این بود:
السلام و علیک یا مادر ..

 

خود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ است

 

خود را به خدا بسپار، چون اوست که بی رنگ است چون وادی عشق است او، چون دور ز نیرنگ است

 

خود را به خدا بسپار ، آن لحظه که تنهایی آن لحظه که دل دارد ،از تو طلب یاری

 

خود را به خدا بسپار ، همراه سراسر اوست دیگر تو چه میخواهی ؟! بهر طلبت از دوست

 

خود را به خدا بسپار، آن لحظه که گریانی آن لحظه که از غمها ، بی تابی و حیرانی

 

خود را به خدا بسپار، چون اوست نوازشگر چون ناز تو میخواهد ، او را ز درون بنگر

 

خود را به خدا بسپار ، وقتی که تن ات سرد است وقتی که دل از دنیا ، ونامردان وریاکارانش آمیخته ی درد است

 


💕ااامیدوارم روزی پر از شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗


نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:40 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

خدابا مگذار دعا کنم که مرا از دشواریها وخطرهای زندگی مصون داری

 

بلکه دعا کنم که در رویارویی با انها بی باک وشجاع باشم

 

مگذار از تو بخواهم که درد مرا تسکین دهی

 

بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخش

 

آمین........

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗


نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:39 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

فرمایشات عرشی ابوالفضائل حسن حسن زاده آملی

 

ای انسان: تو عرشی هستی، خودت را فراموش نکن.

 

ای انسان: تو آسمانی هستی، خودت را زمینی نکن. .

 

ای انسان: تو ملکوتی هستی، خودت را ناسوتی نکن.

 

ای انسان: تو الهی هستی، خودت را مادی نکن.

 

ای انسان: تو بالایی هستی، خودت را زمینی نکن.

 

ای انسان: تو آنسویی هستی، خودت را این سویی نکن.

 

ای انسان: تو نورانی هستی، خودت را ظلمانی نکن .

 

ای انسان: تو عبد خدا هستی، عبد مخلوق نباش.

 

ای انسان: تو باید به خدا برسی و خدایی شوی، خودت را خاکی نکن.

 

خلاصه: تو انسان هستی، خودت را حیوانی نکن.

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗


نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:38 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

همیشه میشه تموم کرد
فقط بعضی اوقات دیگه نمیشه دوباره شروع کرد...

 

مواظب همدیگه باشیم !

از یه جایی بــه بعد...............دیگه بزرگ نمیشیم؛ پـیــــــــــر میشیم

 

از یه جایی بــه بعد............. دیگه خسته نمیشیم؛ می بُــــــــــــرّیم

از یه جایی بــه بعد..........دیـگه تــکراری نیستیم؛ زیـــــــــــادی هستــــــــیم...!!

 

پس قدر خودتون ، خانواده تون ، دوستانمونو، زندگيمونو و کلأ حضور خوشرنگ مون رو تو صفحهء دفتر خلقت بدونيم...و الا... محبت تجارت پایاپای نیست٫
چرتکه نیندازیم که من چه کردم وتودرمقابل چه کردی!

 

بیشمار محبت کنیم.
حتی اگربهردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود.

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗


نظرات 0